Školní vzdělávací program 

pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 

Gymnázia Velké Meziříčí

platný od 1. 9. 2023,

ve školním roce 2023/2024 platný pro třídy: 1. C a 5. A

A. Identifikační údaje

A. Název ŠVP, vzdělávací program, forma vzdělávání, předkladatel a zřizovatel, platnost dokumentu (25. 8. 2023, .docx, 581 KiB)
B. Charakteristika školy B. Úplnost a velikost školy, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce (25. 8. 2023, .docx, 229 KiB)
C. Charakteristika ŠVP

C.1. Zaměření školy, profil absolventa, organizace přijímacího řízení, organizace maturitní zkoušky, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných (25. 8. 2023, .docx, 33 KiB)

C.2. Začlenění průřezových témat (25. 8. 2023, .docx, 26 KiB)

D. Učební plán D. Učební plán a jeho konstrukce (25. 8. 2023, .docx, 30 KiB)
E. Učební osnovy E.1. Jazyk a jazyková komunikace

E.1.1 Český jazyka a literatura 

(literatura, 26. 8. 2023, .docx, 40 KiB)

(sloh, 26. 8. 2023, .docx, 35 KiB)

E.1.2 Anglický jazyk (26. 8. 2023, .docx, 508 KiB)

E.1.3 Německý jazyk ( 26. 8. 2023, .docx, 40 KiB)

E.2. Matematika a její aplikace E.2.1 Matematika (integrována Matematika a její aplikace) 26. 8. 2023, .docx, 46 KiB)
E.3. Člověk a příroda

E.3.1 Fyzika (26. 8. 2023, .docx, 53 KiB)

E.3.2 Chemie ( 26. 8. 2023, .docx, 51 KiB)

E.3.3 Biologie (26. 8. 2023, .docx 37 KiB)

E.3.4 Zeměpis (integrována Geologie a Geografie) (26. 8. 2023, .docx, 36 KiB)

E.4. Člověk a společnost

E.4.1 Dějepis ( 4. 9. 2023,.docx, 35 KiB)

E.4.2 Základy společenských věd (integrován Občanský a společenskovědní základ) (26. 8. 2023, .docx, 52 KiB)

E.4.3 Geografie - integrováno v Ze 

E.5. Člověk a svět práce E.5.1 Člověk a svět práce - integrováno v ZSV
E.6. Umění a kultura

E.6.1 Výtvarná výchova (integrován Výtvarný obor) (26. 8. 2023,.docx, 37 KiB)

E.6.2 Hudební výchova (integrován Hudební obor) (26. 8. 2023, .doc, 38 KiB)

E.7. Člověk a zdraví

E.7.1 Tělesná výchova (26. 8. 2023, .docx, 41 KiB)

E.7.2 Výchova ke zdraví - integrováno v Bi, ZSV, F, Ch, Ze

E.8. Informatika a informační a komunikační technologie E.8.1 Informační a komunikační technologie (integrována Informatika a informační a komunikační technologie) (26. 8. 2023, .docx, 34 kB)
E.9. Volitelné vzdělávací aktivity

E.9.1 Ruský jazyk ( 26. 8. 2023,.docx, 31 KiB)

E.9.2 Španělský jazyk ( 26. 8. 2023,.docx, 34 KiB)

E.9.3 Latina (26. 8. 2023, .docx, 32 KiB)

E.9.4 Informatika ( 26. 8. 2023, .docx, 31 KiB)

E.9.5 Informatika 2 (viz kapitola E.9.4 Informatika)

E.9.6 Výtvarná výchova 2 ( 26. 8. 2023, .docx, 37 KiB)

E.9.7 Deskriptivní geometrie ( 26. 8. 2023, .doc, 31 KiB)

E.9.8 Matematický seminář 1 (26. 8. 2023, .doc, 32 KiB)

E.9.9 Německá konverzace ( 26. 8. 2023, .docx, 27 KiB)

E.9.10 Konverzace v anglickém jazyce 1 ( 26. 8. 2023, .doc, 31 KiB)

E.9.11 Konverzace v anglickém jazyce 2 ( 26. 8. 2023, .doc, 33 KiB)

E.9.12 Společenskovědní seminář ( 26. 8. 2023, .docx, 35 KiB)

E.9.13 Základy přírodních věd ( 4. 9. 2023, .docx 37 KiB)

E.9.14 Literární seminář ( 26. 8. 2023, .docx, 28 KiB)

E.9.15 Dějepisný seminář ( 26. 8. 2023, .docx, 28 KiB)

E.9.16 Fyzikální seminář (26. 8. 2023, .docx, 28 KiB)

E.9.17 Chemický seminář ( 26. 8. 2023, .docx, 36 KiB)

E.9.18 Biologický seminář ( 26. 8. 2023, .docx, 29 KiB)

E.9.19 Základy administrativy 

(viz kapitola E.10.1 Základy administrativy)

E.9.20 Zeměpisný seminář ( 26. 8. 2023, .doc, 32 KiB)

E.9.21 Matematický seminář 2 ( 23. 8. 2023, .docx, 30 KiB)

E.9.22 Kapitoly z filozofie  (26. 8. 2023, .docx, 26 KiB)

E. 10 Nepovinné vzdělávací aktivity

E.10.1 Základy administrativy (26. 8. 2023, .docx, 30 KiB)

E.10.2 Sportovní hry (26. 8. 2023, .docx, 36 KiB)

E.10.3 Sborový zpěv (26. 8. 2023, .docx, 21 KiB)

E.10.4 Příprava na zkoušku FCE (26. 8. 2023, .docx, 17 KiB)

F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy (25. 8. 2023, .doc, 34 KiB)
G. Realizační tým G Koordinátor ŠVP, garanti jednotlivých předmětů (25. 8. 2023, .docx, 18 KiB)

 

Vzor_učební_osnovy_předmětu (.docx, 28 KiB)