Školní vzdělávací program  

pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia 

Gymnázia Velké Meziříčí

platný od 1. 9. 2023 pro 1. A, 2. A a 3. A

A. Identifikační údaje

A. Název ŠVP, vzdělávací program, studia forma vzdělávání, předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu. (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 582 KiB)
B. Charakteristika školy B. Velikost školy, vybavení školy, charakteristika pedagogického sboru, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s rodiči a jinými subjekty, charakteristika žáků, informační systém. (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 226 KiB)
C. Charakteristika ŠVP

C.1. Zaměření školy, profil absolventa, organizace přijímacího řízení, výchovné a vzdělávací strategie, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných. (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 24 KiB)

C.2. Začlenění průřezových témat (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 24 KiB)

D. Učební plán D. Učební plán a jeho konstrukce. (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 25 KiB)
E. Učební osnovy E.1. Jazyk a jazyková komunikace

E.1.1 Český jazyka a literatura (.docx, 77 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.1.2 Anglický jazyk (.docx, xx KiB, aktualizováno, 30. 8. 2023)

E.1.3 Německý jazyk (.docx, 74 KiB aktualizováno, 30. 8. 2023)

E.2. Matematika a její aplikace E.2.1 Matematika (.docx, 40 KiB, aktualizováno, 4. 9. 2023)
E.3. Informatika E.3.1 Informační a komunikační technologie (.docx, 34 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)
E.4. Člověk a společnost

E.4.1 Dějepis (.docx, 40 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.4.2 Občanská výchova (.docx, 37 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.5. Člověk a příroda

E.5.1 Fyzika (.docx, 4 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.5.2 Chemie (.docx, xx KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.5.3 Biologie (.docx, 62 KiB, aktualizováno 4. 9. 2023)

E.5.4 Zeměpis (.docx, 43 KiB, aktualizováno 4. 9. 2023)

E.6. Umění a kultura

E.6.1 Výtvarná výchova (.docx, 43 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.6.2 Hudební výchova (.docx, 43 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.7. Člověk a zdraví

E.7.1 Tělesná výchova (.docx, 43 KiB, aktualizováno 30. 8. 2023)

E.7.2 Výchova ke zdraví - integrováno v  Bi, OV

E.8. Člověk a svět práce E.8.1 Člověk a svět práce - integrováno v Inf, Bi, OV, Ch, F
F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

F. Hodnocení žáků a autoevaluace školy ( aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 34 KiB)

G. Realizační tým G Koordinátor ŠVP, užší tým, garanti jednotlivých předmětů.  (aktualizováno 30. 8. 2023, .docx, 18 KiB)